Board logo

標題: [買賣] 賣灌籃高手成品帳 [打印本頁]

作者: BABY_TY    時間: 2020-10-21 09:23 AM     標題: 賣灌籃高手成品帳

50級帳號..內有1萬6鑽4千點卷...奪寶角除光頭櫻木全齊..練滿的有仙道藤真牧...仲有一堆普通角色..潛能有一套300控衛潛及三分潛..所有資源齊全...現放$3000...如有興趣請wts 56665136可提供照片
作者: BABY_TY    時間: 2020-10-21 09:46 AM


作者: BABY_TY    時間: 2020-10-21 10:09 AM


作者: BABY_TY    時間: 2020-10-21 02:24 PM


作者: BABY_TY    時間: 2020-10-23 12:09 PM


Copyright © 2003-2021 Uwants.com