Board logo

標題: [FIFA Pro Club] VPL冠軍球隊 Shadow6 招收有經驗球員 (CDM優先) [打印本頁]

作者: 龍b    時間: 2019-6-10 11:05 AM     標題: VPL冠軍球隊 Shadow6 招收有經驗球員 (CDM優先)

Shadow6 招收各位置球員(CDM優先) ,球隊已參與VPL及其他香港比賽
(現在目標ACL)

球隊風格:
高強度逼搶,傳波要快,願意配合戰術安排.

招收要求:
多上線,開咪,識踢2個位置/以上,願意配合球隊

練波時間11點PM-1點30PM
歡迎任何人仕試腳(有比賽經驗者更佳),PSN:cheuk_9413

[ 本帖最後由 龍b 於 2019-8-7 10:49 PM 編輯 ]
作者: 龍b    時間: 2019-6-11 01:27 PM


作者: 龍b    時間: 2019-6-12 04:12 PM


作者: 龍b    時間: 2019-6-14 08:46 AM


作者: Alanwu_0510    時間: 2019-6-14 12:27 PM


作者: 龍b    時間: 2019-6-15 11:18 AM


作者: 龍b    時間: 2019-6-19 02:07 PM


作者: 龍b    時間: 2019-7-2 08:09 AM


作者: 龍b    時間: 2019-7-3 10:07 AM


作者: 偽駿景園    時間: 2019-7-8 02:38 PM

PSN: kllau1 (FIFA Pro Club傳奇)
作者: 龍b    時間: 2019-8-4 09:53 PM

push
作者: 龍b    時間: 2019-8-7 10:49 PM


Copyright © 2003-2019 Uwants.com