其他討論
消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊 微博收藏 訂閱 打印

[教學] Wii 模擬器教學Wii 模擬器教學

[隱藏]
原帖:www.uwants.com/archiver/?tid-7404164.html
最近很多人發知消息給我如何用.
所以我再發此帖

請首先下戴此File!!
Dolphin Ver 2.620 Extremum【090808】: http://Jim.tgbus.com/Now/Dolphin2620EX.rar

※請務必從原始地址才能下載到最新版本(避免自動分流)。
遊戲鏡像請勿和模擬器放在同一目錄內,以免卸載時被刪。


Dolphin ★ Extremum

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

■■■硬件要求■■■

CPU雙核處理器
1GB Ram 以上
完全兼容DX9和OGL的顯示卡(推薦NVIDIA)

■■■快樂為主■■■

EX穩定版(兼容俱佳)
SP高效版(速度最優) ※可能圖像異常

User目錄存放用戶配置信息,NGC的記憶卡路徑在User\GC目錄,Wii的存檔在User\Wii\Title目錄,
補丁包和金手指在GameConfig目錄,插件在Plugins目錄,即時存檔在StateSaves目錄;可以酌情
備份,以防覆蓋安裝後丟失文件。

■■■高級選項■■■

圖像插件提供了可以自定義的渲染和修正選項,針對不同平台的遊戲特別優化或是改善顯示效果,
「停用效仿」在大場景已經載入的情況下可以明顯加速;「安全紋理緩存」等選項可以改善部分
遊戲(如:刀魂)的圖層;某些特殊操作的Wii遊戲需要啟用感應插件特定的(擴展或感應模擬)
選項才能正常運行和控制。

■■■快捷熱鍵■■■

鼠標雙擊屏幕可以切換全屏或窗口模式

3=內部細節
4=固定比例
5=停用效仿

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

■■■疑難解答■■■

Q:海豚目前兼容哪些鏡像格式引導? ?
A:支持藍某獨家優化的NRG和原版的GCM或ISO的鏡像格式,也可以直讀WAD的WiiWare遊戲。

Q:藍某優化的模擬器優勢何在? ?
A:【海豚】早已停止開發,在全面開源後,各國的編譯者都付諸了極大的熱情和努力,藍某是亞洲
唯一長期投入跟進的,請勿相信那些惡意炒作的版本,藍某有高品質優化和改進的成效,真正滿足
用戶的易用和穩定等多方面需求,用最好的態度服務於網友,我們可以做得更好;

Q:提示插件載入失敗(找不到指定模塊)? ?
A:安裝微軟最新完整的DirectX驅動;新舊版本模擬器的插件也可能會不兼容,請在安裝新版前徹底
卸載舊版模擬器,或者將新版安裝到不同的路徑;

Q:運行模擬器後提示程序未正確配置? ?
A:請安裝Visual C++支持庫(Runtime目錄);

Q:提示可能不支持最新OpenGL渲染或引導遊戲後黃/綠/藍/黑屏? ?
A:顯卡不(完全)支持OGL特性,嘗試升級顯卡驅動(催化劑);

Q:提示相鄰內存受到另外進程的干擾? ?
A:系統驅動有衝突,或者硬件達不到要求;當關閉遊戲後,請勿再次引導,先退出模擬器後再操作;
也有可能是部分殺毒軟件存在缺陷導致模擬器不能接管內存分配的權限,建議先完全卸載當前的殺毒
軟件後再嘗試;

Q:引導遊戲後或者遊戲進行中黑屏? ?
A:雙核模式存在兼容性問題,可以嘗試關閉;或者將圖像插件EFB改為「複製到系統內存」;

Q:遊戲途中會不定期的定住或者出錯? ?
A:部分遊戲(如:火影忍者)採用的是旁路轉換緩衝技術,現階段模擬器對這種虛擬地址到物理地址
的存儲會存在差異,嘗試更換插件並且重新引導;

Q:如何讓模擬器更穩定? ?
A:嘗試關閉音軌;在運行遊戲前退出任何會突然佔用內存和CPU的程序(如:聊天軟件或實時監控);
排除各類干擾(殺毒軟件、測試用或者非正規的芯片驅動、系統漏洞);建議先完全卸載或刪除舊版本
再安裝可以改善穩定性;

Q:顯示的幀率和遊戲速度不符? ?
A:程序依據硬件的潛力自動跳幀處理,部分遊戲超過20FPS就非常流暢;和其他模擬器或者PC遊戲對於
CPU的主頻運算不同,結合特殊的相鄰內存分配能達到的最高工作頻率;

Q:引導遊戲後按鍵總會有叮叮的響聲? ?
A:此時只需換到別的窗口(點擊海豚的問號圖標或者桌面再回到模擬器界面)即可,也可以取消圖像
插件的「流光飛舞」選項(取消在模擬器主界面顯示遊戲圖像);

Q:文字顯示有亂碼的情況? ?
A:部分遊戲的文字屬於光柵圖層,圖像插件尚未完全精確識別;

Q:模擬器工具欄的圖標顯示異常? ?
A:請將桌面的顏色質量調整為32位的真彩色模式;

Q:啟動模擬器或引導遊戲就出錯? ?
A:關閉「動態編譯」,採用通譯工作模式(較慢);也可能是殺毒軟件干擾,嘗試關閉卸載;

Q:即時存檔和記憶卡管理容易出錯? ?
A:這些功能還在繼續完善,有任何改進的建議請到互動論壇反饋;

Q:選用什麼操作系統才是最適合的平台? ?
A:只有XP專業版和VISTA旗艦版才具備所有高級控制權限相關的服務;推薦兼容性最佳的XP+SP2\SP3系統;

Q:如何導入和導出記憶卡中的存檔文件? ?
A:模擬器集成的記憶卡管理功能,支持標準的NGC存檔格式:GCI、GCS、SAV等;成功導入存檔後建議選定
後手動修正效驗可以改善遊戲記錄的兼容性;

Q:如何開始和控制體感Wii的遊戲? ?
A:需要啟用感應插件特定的(擴展或體感模擬)選項,如《洛克人9》選擇「經典手柄」才能正常操作,
而《怪物獵人3》就要選擇「左手搖桿」來移動人物;

Q:引導遊戲後模擬器直接退出? ?
A:嘗試更換EX或者SP版本的模擬器再運行遊戲;

Q:如何使用Wii遊戲機的存檔文件? ?
A:模擬器只能識別未被壓縮的原始存檔文件,通過FE100解壓縮網絡下載到的存檔文件即可;如果轉換工具
不能運行,請安裝微軟的.NET Framework支持庫;將DATA.BIN解壓縮為BACKUP.BIN等文件後,以《龍の子》
舉例,得到00010000(主目錄)5246374a(遊戲碼)的文件夾,對應模擬器的存檔文件就應該放到:
User\Wii\Title\00010000\5246374a\DATA\BACKUP.BIN

[ 本帖最後由 tom2475 於 2009-8-11 02:14 PM 編輯 ]

回覆 引用 TOP

(以下都是轉貼!!)


圖不清楚- -.圖不清楚的點擊圖片,放大了看1.打開海豚EX或SP(這兩個版本的設置是一樣的,這裡只講解SP)
Config-插件配置(所有的設置在這裡一目了然)在全局這裡我們可以看到:雙核心模式,極限流跳幀,無敵金手指等等
很多人不知道怎麼開極限跳幀,還有人說金手指無效,都可以在這裡打上勾開啟,希望初哥注意下這一行- -


2.然後點WII其他的就用默認的不用去多設置,這裡就介紹下顯示比例這個選項,大家可以選4:3或16:9.如果這裡不行的話還可以在視頻插件設置
3.點路俓直接點擊添加找到遊戲鏡像就可以了,或者你下了很多的遊戲放在某個文件佳內,那就在光驅根目錄那裡找到你的遊戲鏡像的所在文件佳就行了
或者不在同一文件夾下,但在同一硬盤裡,那就在搜索子目錄前面勾上就行了.
PS:這裡有兩個很重要,希望大家注意下
a.遊戲如果開始第1次運行會出錯的話,這裡有兩個解決方法
第一個:不要在默認鏡像那裡添加遊戲
第二個:關閉360- -,這個方法我認為不怎麼安全,還是推薦大家用第1個吧
3.插件設置
a.圖像插件
新版的模擬器就只有OPENGL這個插件

點插件旁邊的那個笑臉就可以看到設置了
個人認為WII的視頻插件比PS2的強大的多,不僅提供了遊戲分辨率的設置,還提供了抗鋸齒的選項
在內部細節有三個選項,原始,2X,自定義分辨率
原始:顧名思義就是用遊戲默認的分辨率運行,適合低配置玩家
2X:這個就很讚了,勾上以後畫質極大提升啊,全屏以後也看不到鋸齒了
自定義:很多人說分辨率是灰色的,無法設置啊,其實非也,只要把原始和2X前面的勾去掉就可以設置了.
眼叼的玩家還可以在加強那裡的各項異性過濾和多重採樣抗鋸齒增加畫面的美感,高配置的玩家不用懷疑了,全部開到最高吧
再看看視頻插件的高級選項吧

這裡其實並不需要我們去多設置,低配置玩家可以看下渲染,有很選項可以關閉遊戲中的特效來提高速度,自己舍取吧
修正:個別遊戲就需要點上了(自己看吧,太多了,寫了浪費時間)
b.聲音插件
同樣就一個DSP-HLE,兩個版本0.71和0.70,我相信大家都是用0.71的吧-
-其實聲音對遊戲速度也有影響的,低配置玩家就把前3個選項都勾吧,雖然這樣遊戲就沒聲音了,但是速度會提升很多
配置不錯的玩家一定要點上游戲速度限制,這樣遊戲的聲音才會同步,並不會影響到遊戲的流暢度的.
c.控制這裡就不多介紹了,大家根據自己需要設置按鍵吧
有很多遊戲是需要WII經典手柄來操作的,設置控制這裡是沒用的,比如說怪物獵人3,就需要用到感應了.d.感應

一定要先在擴展模擬選項下選經典手柄!然後點按鍵就可以進行設置了.
只要設置經典手柄框內的按鍵就行了,其他的沒用,設置好用點應用就行了,兩個應用都要點.
4.開始遊戲- -,去HAPPY吧,講解到這裡就沒了!


[ 本帖最後由 tom2475 於 2009-8-8 07:23 PM 編輯 ]


回覆 引用 TOP

現在可以玩的遊戲

1.死神-對決十刃
2.魂斗羅3.MH3
4.Mario Kart
5.BASARA2
6.名探偵コナン - 追憶の幻想7.SD高达G
8.One Piece
9.龍村正(推介!!!)
10.Wii Sport
11.Saint還有更多!!

[ 本帖最後由 tom2475 於 2009-8-9 05:38 PM 編輯 ]
回覆 引用 TOP

支持
thx不過我試下得唔得先


回覆 引用 TOP

回覆 3# tom2475 的帖子

[隱藏]
現在可以玩的遊戲得咁小
咁有無download點比我地?

[ 本帖最後由 七蚊斤 於 2009-8-9 04:57 PM 編輯 ]

回覆 引用 TOP

我柅玩MH3
有冇LINK 呀?


回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 七蚊斤 於 2009-8-9 04:55 PM 發表
現在可以玩的遊戲得咁小
咁有無download點比我地?


在uwants找有大把!
自己找吧!
http://www.uwants.com/forumdisplay.php?fid=115


回覆 引用 TOP

回覆 6# A1A2A399 的帖子

有!
http://www.uwants.com/viewthread ... &extra=page%3D1
回覆 引用 TOP

可唔可以加wii手制玩??

回覆 引用 TOP

回覆 9# jeremy28 的帖子

[隱藏]

回覆 引用 TOP

跟着教學做
開game
有一個黑色視窗彈出
不到半秒連同模擬器一同關閉
之後彈出以下視窗,
怎辦?
(之前試過是0x02d788f5和0x00000000......)

附件

error.bmp (177.11 KB)

2009-8-9 10:30 PM

error.bmp

回覆 引用 TOP

點解唔得既?
請c兄幫手,thankyou.

附件

未命名.jpg (145.38 KB)

2009-8-10 07:49 AM

未命名.jpg

既不疲倦,何必流淚
既然後悔,何須沉醉
破滅星空,落影憔悴
明日潮退,落雨如誰

回覆 引用 TOP

d game係邊到down回覆 引用 TOP

點解我個wii模擬器入面個插件既控制同感應都冇野既?
WHY ?????????

回覆 引用 TOP

[隱藏]
有冇人試過玩隻MH3....我試左幾隻都冇問題...點解呢隻會LAG既=.=
用樓主個隻版玩冇左聲仲要fps得10幾!
用官網果個英文版玩好小小fps有20幾-40幾左右...play片時先正常有返60!
但係個畫面好鬼爛對唔到蕉...仲有D散光咁.....
係咪set錯左d咩呀我??(我跟往樓主講咁set架喇)

同理請問有冇邊位c兄世@@@@b360手掣架?
我玩gc d game就用到冇問題手感一流~
之但係玩wii d game就用唔到果手掣喇!!
set手掣果到又設置唔到任何按鍵....係得類比果兩支郁到....d制位就set唔到喇!

回覆 引用 TOP伸延閱讀
 60 1234
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!
預覽帖子  恢復數據  清空內容